Świadczymy usługi w zakresie:

W oparciu o dane przekazane przez klienta dotyczące m. in. siedziby / adresu zamieszkania, statusu zawodowego (bezrobotni, zatrudnieni, prowadzący działalność), przeznaczenia środków i planowanego zakresu inwestycji wskazujemy gdzie, kiedy i na jakich warunkach można ubiegać się o fundusze,

Poszczególne usługi różnią się między sobą zakresem materiału, jaki przekazuje klient i nakładem naszej pracy. Opiniowanie wymaga dostarczenia przez Klienta kompletnego dokumentu. Nasz wkład to uwagi i komentarze do warstwy merytorycznej, formalnej i logicznej dokumentu.

Do przygotowania wniosku lub biznesplanu wystarczy, że Klient przedstawi podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu. Naszą rolą jest pozyskanie informacji o rynku, konkurencji, możliwościach zaopatrzeniowych oraz innych danych niezbędnych do przygotowania ostatecznego biznesplanu.

Czas wykonania usługi jest ściśle powiązany z niezbędnym nakładem naszej pracy. Z reguły:

Usługa

Czas trwania

Opiniowanie 1-2 dni robocze
Aktualizacja, uzupełnienie 2-4 dni robocze
Opracowanie 2-5 dni roboczych
Przygotowanie w zależności od projektu; min. 7 dni roboczych

Współpracę zaczynamy od uzgodnienia zakresu i terminu realizacji usługi. Kolejne kroki to:

Każdorazowo ostatecznym produktem jest kilkunasto-, kilkudziesięcio stronicowe opracowanie zawierające część opisową, analizę finansową i syntetyczne podsumowanie.

Każde zlecenie traktowanie jest indywidualnie. Korzystając z posiadanej wiedzy i dotychczas zdobytych doświadczeń przygotowujemy dokumenty dostosowane do konkretnych uwarunkowań i wymagań.