Co to jest biznesplan?
Biznesplan to wewnętrznie spójny zbiór analiz całościowo opisujący planowane do realizacji przedsięwzięcie z uwzględnieniem czynników wpływających na jego realizację.
Jaka jest typowa zawartość biznesplanu?

Zwykle biznesplan zawiera:

1. Streszczenie

2. Ogólną charakterystykę przedsiębiorstwa / przedsięwzięcia

2.1. Nazwa przedsiębiorstwa i forma prawna

2.2. Przedmiot działalności

2.3. Siedziba

2.4. Teren działania

2.5. Charakterystyka właściciela

3. Analizę SWOT

3.1. Mocne strony

3.2. Słabe strony

3.3. Szanse

3.4. Zagrożenia

4. Cele przedsiębiorstwa

4.1. Cele krótkoterminowe

4.2. Cele długoterminowe

5. Plan marketingowy

5.1. Asortyment usług / produktów

5.2. Klienci

5.3. Konkurencja

5.4. Ceny

5.5. Dystrybucja

5.6. Promocja

6. Plan działalności operacyjnej

6.1. Nakłady inwestycyjne

6.2. Plan ilościowy sprzedaży

7. Plan organizacji i zrządzania

8. Plan zatrudnienia

8.1. Zatrudnienie

8.2. Płace

9. Harmonogram głównych zamierzeń

10. Plan finansowy

10.1. Plan przychodów

10.2. Plan kosztów

10.3. Plan rachunku wyników

10.4. Plan przepływów pieniężnych

11. Ocena finansowa

11.1. Analiza progu rentowności

11.2. Wskaźniki efektywności

Kiedy potrzebny jest biznesplan?

Biznesplan powinien być sporządzony w ramach przygotowań do:

  • uruchomienia działalności gospodarczej,
  • realizacji inwestycji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub podejmowanej indywidualnie,
  • uzyskania dodatkowego kapitału (kredyt, pożyczka, dofinansowanie, dotacja),
  • pozyskania wspólnika.

Przygotowanie biznesplanu wymagane jest także niekiedy od osób uczestniczących w konkursach menedżerskich.

Co daje biznesplan?

Informacje zebrane podczas tworzenia biznesplanu, przeprowadzone analizy i ostatecznie sformułowany biznesplan dają:

  • - informacje o opłacalności inwestycji,
  • - świadomość szans i zagrożeń,
  • - plan działania na kilka lat,
  • - możliwość zaprezentowania się jako wiarygodnym partnerem dla banku, urzędu lub potencjalnych wspólników.
Literatura:

- „Biznesplan. Zastosowania i przykłady”, Zbigniew Pawlak, POLTEXT

- „Biznesplan. Model najlepszych praktyk, Jerzy T. Skrzypek, POLTEXT
- „Biznesplan”, Ewa Filar, Jerzy Skrzypek, POLTEXT
- „Biznesplan w praktyce”, Andrzej Tokarski, Maciej Tokarski, Jacek Wójcik, CeDeWu
- „Biznesplan w małej firmie”, Colin Barrow, Helion